Tîm ColegauCymru

IestynDavies.jpg Welsh language speaker

Prif Weithredwr

Iestyn Davies
Amdan Iestyn Davies

Dechreuodd Iestyn Davies y rôl o Brif Weithredwr yn 2015 ar ôl gweithio ar draws ystod o feysydd polisi cyhoeddus ers dyfodiad Datganoli ym 1999. Yn ogystal ag arwain gwaith Fforwm Penaethiaid ColegauCymru, mae’n aelod ex-officio o fwrdd ymddiriedolwyr yr elusen. Yn ymgyrchydd profiadol, mae'n siaradwr rheolaidd mewn digwyddiadau a chynadleddau yn ogystal â chyfrannwr yn y cyfryngau ar faterion addysg ôl-16.

CarolynThomas.jpeg

Cyfarwyddwr Cyllid

Carolyn Thomas
Amdan Carolyn Thomas

Mae Carolyn wedi gweithio yn y sector addysg bellach er 1991, wedi cyfnod yn gweithio fel cyfrifydd coleg bach.

Mae hi wedi gweithio fel Cyfarwyddwr Cyllid ColegauCymru ers 2004 ac mae'n gymrawd o'r ACCA.

RachelBowen copy.jpg

Cyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus

Dr Rachel Bowen
Amdan Dr Rachel Bowen

Yn wreiddiol o Lanelli, astudiodd Dr Rachel Bowen hanes ym Mhrifysgol Caerdydd, gan ennill doethuriaeth yn 2006. Mae gyrfa Rachel hyd yn hyn wedi bod yn un amrywiol, ac mae wedi treulio amser yn y gwasanaeth sifil (Adrannau Cydraddoldeb, Addysg ac Amaethyddiaeth), fel llyfrgellydd cerddoriaeth yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd, ac wedi gweithio ar brosiectau ymgysylltu'r cyhoedd ar draws Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd.  Yn fwy diweddar, mae hi wedi canolbwyntio ar bolisi cyhoeddus, swyddi ymchwil ac ymgyrchu yn cynnwys cyfnodau yn Mind Cymru ac FSB Cymru. Wedi iddi gynnal diddordeb brwd mewn polisi addysg ac addysg trwy gydol ei gyrfa, ymunodd Rachel â CholegauCymru fel Cyfarwyddwr Polisi a Datblygu ym mis Tachwedd 2016. Mae Rachel yn ddysgwr Cymraeg ac mae hefyd yn dysgu Sbaeneg diolch i Duolingo.

Mae Rachel hefyd yn addysgu oedolion ac israddedigion ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ei diddordebau ymchwil yn cwmpasu'r cyfnod canoloesol hwyr a dechrau’r cyfnod modern. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn rhyw, rhywioldeb a hunaniaeth. Yn ei hamser hamdden mae'n mwynhau coginio, rhedeg (yn enwedig ymweld â dinasoedd Ewropeaidd i gymryd rhan mewn marathonau a hanner marathonau) a dioddef/mwynhau gwylio Scarlets Llanelli a Devils Caerdydd.

kellyEdwards.jpg

Cyfarwyddwr Datblygu ColegauCymru

Kelly Edwards
Amdan Kelly Edwards

Mae Kelly yn arwain Rhaglen Ddatblygu ColegauCymru gyda’r uchelgais o gyfoethogi'r profiad dysgu a gwella canlyniadau dysgu ar gyfer y sector addysg bellach. Mae hi’n gweithio gyda’r Fforwm Penaethiaid a Phrif Weithredwyr a’r Bwrdd Cyfarwyddwyr i sicrhau bod y Rhaglen yn cyd-fynd â gweledigaeth a chenhadaeth yr elusen.

SianHolleran.png.jpeg Welsh language speaker

Rheolwr Prosiect - Ewropeaidd a Rhyngwladol

Siân Holleran
Amdan Siân Holleran

Ymunodd Siân â CholegauCymru fel Cydlynydd Ewropeaidd a Rhyngwladol ym mis Tachwedd 2010. Mae ei phrif feysydd gwaith yn cynnwys cydlynu rhaglen o gyfleoedd hyfforddiant tramor i staff, dysgwyr a phrentisiaid, gan weithredu dros Lywodraeth Cymru fel Pwynt Cyswllt Cenedlaethol ar gyfer mentrau'r UE a gwerthu Cymru i'r byd trwy weithio ar y cyd gyda phartneriaid rhyngwladol.

Mae Siân yn rhugl mewn Ffrangeg, Sbaeneg a Chymraeg. Gynt bu'n gweithio i CILT Cymru, y ganolfan genedlaethol ar gyfer ieithoedd, gan hyrwyddo dysgu ieithoedd modern fel sgil gwerthfawr i bobl ifanc mewn byd sy'n gynyddol fyd-eang. Mae Siân yn parhau i rannu ei chariad at ieithoedd a diwylliannau gwledydd eraill trwy hyrwyddo buddion treulio cyfnodau o amser yn astudio neu'n gweithio dramor i bobl ifanc. Mae hi hefyd yn cynrychioli'r sector addysg bellach ar y grŵp llywio Llwybrau i Ieithoedd Cymru.

RobBeynham.jpg

Rheolwr Prosiect - Chwaraeon

Rob Baynham
Amdan Rob Baynham

Gyda thros 20 mlynedd o brofiad yn y sector addysg bellach, mae Rob wedi bod yn gysylltiedig ag amrywiaeth eang o fentrau a phrosiectau rhanbarthol a chenedlaethol gyda'r ffocws presennol ar symud tuag at les a chyflogadwyedd myfyrwyr. Fel Cydlynydd Chwaraeon Cenedlaethol ar gyfer addysg bellach yng Nghymru, mae cyfrifoldebau Rob yn cynnwys rheoli Chwaraeon ColegauCymru a datblygu cyfranogiad, gwirfoddoli a llwybrau chwaraeon ar gyfer myfyrwyr. Ers i Rob ymuno â CholegauCymru yn 2014, mae dros 3,000 o fyfyrwyr wedi cymryd rhan mewn mentrau gwahanol gyda thros 100 o arweinwyr myfyrwyr newydd wedi eu creu i gefnogi prosiectau coleg. Mae mentrau a datblygiadau newydd, yn ogystl â chyfleoedd i gymryd rhan a chyflogadwyedd yn parhau i gynyddu.

NiaBrodrick.jpg Welsh language speaker

Swyddog Prosiectau

Nia Brodrick
Amdan Nia Brodrick

Mae Nia wedi gweithio yn y sector addysg bellach ers 2013. Ar hyn o bryd, hi yw Swyddog Prosiect ColegauCymru, rôl sy'n cynnwys cydlynu prosiectau fel Cymraeg Gwaith, Iechyd Meddwl a galwad gyfyngedig gyfredol EQAVET 3.

GillBarclay.jpeg

Swyddog Cyllid

Gill Barclay
Amdan Gill Barclay

Mae Gill yn gweithio fel Swyddog Cyllid ColegauCymru. Yn ychwanegol i'r rôl hon, mae hi'n darparu cymorth technoleg gwybodaeth ac yn rheoli cyfleusterau'r sefydliad.

ChrisDenham.jpg

Arweinydd Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol (AB)

Chris Denham
Amdan Chris Denham

Dechreuodd Chris ei yrfa'n gweithio yn y diwydiant adeiladu yn Surrey, cyn cwblhau ei Dystysgrif Addysg yng ngholeg Polytechneg Huddersfield ac yna symud i Bont-y-pŵl ar gyfer swydd ddarlithio yn adran dechnoleg y coleg. Roedd Chris yn allweddol i sefydliad y cyrsiau cyswllt anghenion arbennig cyntaf gydag Ysgol Arbennig Crownbridge ar ddiwedd y 1980au ac ar ôl rhywfaint o ailhyfforddi, datblygodd raglen anghenion arbennig amser llawn, newydd ym Mhont-y-pŵl. Wrth i'r ddarpariaeth hon dyfu, cydnabu'r angen am gymorth yn y prif ffrwd ac felly ennillodd gymhwyster ychwanegol mewn anawsterau dysgu penodol a sefydlodd ganolfan gymorth yn y coleg.

Ar ôl ymgorffori a chreu Coleg Gwent, gwnaeth Chris sawl swydd reoli cyn derbyn swydd Rheolwr Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yng Ngholeg Gwent yn 2014. Yn ystod y cyfnod hwn, cynrychiolodd y coleg hefyd ar Rwydwaith ADY ColegauCymru, gan gyflawni rôl Cadeirydd o 2014.

Mae Chris wedi gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru dros y pedair blynedd diwethaf i helpu i lunio Deddf a Chôd Ymarfer Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (ALNET). Derbyniodd ei swydd bresennol gyda CholegauCymru ym mis Ionawr 2018 ac mae'n parhau i gefnogi colegau yng Nghymru wrth iddynt baratoi i weithredu ALNET.

LucyHopkins.jpeg Welsh language speaker

Rheolwr Cyfathrebu

Lucy Hopkins
Amdan Lucy Hopkins

Mae Lucy' rheoli ein gweithgareddau cyfathrebu a marchnata, yn unol ag amcanion strategol y sefydliad. Mae hi'n sicrhau bod ein cyfathrebiadau yn ddylanwadol, yn addysgiadol ac yn briodol i'n rhanddeiliaid.

AmyEvans.jpg Welsh language speaker

Swyddog Polisi

Amy Evans
Amdan Amy Evans

Graddiodd Amy o Brifysgol Abertawe yn 2011 gyda gradd yn y Cyfryngau a Chyfathrebu. Yn dilyn 5 mlynedd yn y sector manwerthu, ymunodd â CholegauCymru fel Derbynnydd. Ym mis Mai 2017, dechreuodd rôl fel Cynorthwyydd Materion Cyhoeddus ac ers mis Mawrth 2020 mae wedi bod yn gweithio fel ein Swyddog Polisi. Mae Amy yn siaradwr Cymraeg rhugl.

RachelRimanti1.png Welsh language speaker

Cynorthwyydd Gweinyddol Gweithredol

Rachel Rimanti
Amdan Rachel Rimanti

Gyda 10 mlynedd o brofiad gweinyddol, Rachel yw Cynorthwyydd Gweithredol y Prif Weithredwr ac mae'n darparu cefnogaeth weinyddol i'r sefydliad. Mae hi’n rheoli cyfarfodydd allweddol gan gynnwys y Fforwm Penaethiaid a Phrif Weithredwyr.

JonDavies.jpg

Cynorthwyydd Polisi

Jon Davies
Amdan Jon Davies

Mae Jon yn cefnogi datblygiad amcanion polisi allweddol ColegauCymru trwy ymgymryd â phrosiectau ymchwil a dadansoddi. Mae'n cefnogi'r Tîm Polisi i eiriol dros well darpariaeth addysg bellach yng Nghymru.

HannahMurray.jpg Welsh language speaker

Cynorthwyydd Marchnata Digidol a Chyfathrebu

Hannah Murray
Amdan Hannah Murray

Dechreuodd Hannah ei gyrfa'n gweithio mewn asiantaeth greadigol lle llwyddodd i ddatblygu ei sgiliau dylunio a marchnata. Dilynwyd hyn gan interniaeth fel Cynorthwyydd Marchnata a Chyfathrebu gydag Youth Cymru. Yma dysgodd sgiliau rheoli digwyddiadau, cyflwynodd hyfforddiant a chafodd y cyfle i wella ei sgiliau dylunio a chreadigol. Ymunodd Hannah ColegauCymru yn 2018, ac mae'n defnyddio'r sgiliau y mae wedi'u dysgu eisoes i'w rôl bresennol fel Cynorthwyydd Marchnata Digidol a Chyfathrebu. Mae Hannah yn siaradwr Cymraeg rhugl.

Content will populate this