Ymunwch â'n Tîm

International Benchmarking page Website Banner.png

Ein gweledigaeth yw addysg o'r radd flaenaf i Gymru. Ein cenhadaeth yw dangos gwerth addysg bellach i bob dysgwr, y gymdeithas a'r economi. Rydym yn ymfalchïo mewn darparu gwasanaethau o ansawdd uchel i'n rhanddeiliaid. Ond dim ond gydag ymrwymiad a gwaith caled ein tîm rhagorol o staff y gallwn wneud hyn.

Mae ColegauCymru yn cynnwys tîm bach o unigolion brwdfrydig a medrus ac mae gan y sefydliad brofiad helaeth yn y sector addysg bellach yng Nghymru.

Rydym yn recriwtio ar gyfer rôl Swyddog Busnes Adnoddau Dynol.

 

Swyddog Busnes Adnoddau Dynol
 

Adrodd i Cyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus.

Contract Llawn amser, Cyfnod penodol 1 Medi 2022 to 31 Awst 2023, gyda'r posibilrwydd o ddod yn rôl barhaol.

Cyflog £34,641 – £38,457 y flwyddyn (dyfarniad cyflog yn yr arfaeth).

Buddion 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd ag 8 o wyliau cyhoeddus a hyd at 5 diwrnod dewisol, mynediad at gynllun pensiwn buddion diffiniedig (opsiwn LGPS), opsiynau gweithio hyblyg, cynlluniau aberthu cyflog ar gyfer talebau gofal plant, maes parcio am ddim

Lleoliad Cyfuniad o weithio gartref a gwaith swyddfa (Tongwynlais, Caerdydd)

Oriau 37 awr yr wythnos. 


Amdanom Ni

ColegauCymru yw llais Addysg Bellach (AB) yng Nghymru. Rydym yn elusen addysg sy'n hyrwyddo budd cyhoeddus AB yng Nghymru. Rydym yn ymgymryd ag ymchwil a datblygu polisi ac yn darparu cefnogaeth ymarferol i'r gymuned AB. Gan weithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru, eu hasiantaethau a rhanddeiliaid eraill, rydym yn helpu i lunio polisïau sy'n effeithio ar y sector AB, eu dysgwyr a'u staff. Ni yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer AB yng Nghymru.

Prif Ddiben y Rôl

Mae ColegauCymru yn sefydliad aelodaeth sy’n cynrychioli buddiannau’r sector addysg bellach yng Nghymru. Mae ColegauCymru yn gweithredu mecanweithiau lle mae colegau addysg bellach yn negodi gydag undebau llafur ar faterion cyflog a gweithlu.

Mae colegau addysg bellach yn datblygu safbwyntiau cyffredin trwy Fforwm Penaethiaid ColegauCymru a Rhwydwaith Cyfarwyddwyr Adnoddau Dynol. Yna caiff y rhain eu negodi ag undebau llafur drwy Bwyllgor Negodi Addysg Bellach Cymru (WNCFE), sy’n cynnwys cynrychiolwyr ColegauCymru ac undebau llafur. Mae trafodaethau WNCFE yn destun Cytundeb Cydnabod a Gweithdrefn Genedlaethol rhwng ColegauCymru ac undebau llafur cydnabyddedig.

Bydd y Swyddog Busnes Adnoddau Dynol yn gweithredu fel ffwlcrwm rhwng mecanweithiau negodi ColegauCymru a’i aelodau. Bydd hyn yn galluogi ColegauCymru i ddeall a chynrychioli buddiannau’r sector addysg bellach yn well.

Prif ddiben y rôl yw:

  • Cydlynu mecanweithiau a phrosesau sy'n cefnogi swyddogaeth ColegauCymru fel corff negodi. 
  • Cydlynu mewnbynnau a safbwyntiau colegau addysg bellach i drafodaethau ag undebau llafur fel y gall ColegauCymru ddatblygu cynigion cadarn ac amserol sydd â sail dda, addas i’r diben.
  • Creu, golygu a chynnal dogfennau a drafodwyd ac y cytunwyd arnynt gydag undebau llafur.

Disgrifiad Swydd

Gweithio i ColegauCymru - Gwybodaeth Berthnasol Ychwanegol

Ffurflen Cydraddoldeb a Monitro

 

Sut i Wneud Cais

Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Mera Mann ar 07737 183 685 neu Mera.Mann@humanresourcing.co.uk 
Cyflwynwch eich CV, llythyr eglurhaol a Ffurflen Cydraddoldeb a Monitro drwy wefan www.humanresourcing.co.uk  

Dyddiad Cau Ceisiadau: Dydd Llun 22 Awst 2022.

Rydym yn cadw'r hawl i gau'r swydd wag hon yn gynnar os byddwn yn derbyn digon o geisiadau ar gyfer y rôl. Felly, os oes gennych ddiddordeb, cyflwynwch eich cais cyn gynted â phosibl.

Dyddiad Cyfweliadau:
I'w gadarnhau.

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Chwaraeon.