Mae aelodau Bwrdd ColegauCymru yn gwasanaethu fel ymddiriedolwyr Elusennau a Chyfarwyddwyr y Cwmni Cyfyngedig trwy Warant. Mae aelodaeth y bwrdd yn annibynnol o’r corff cynrychioliadol, Fforwm y Penaethiaid, ond mae'n gweithio'n agos ag ef i gyflawni cenhadaeth strategol yr elusen. Mae'r gwaith yn cynnwys hyrwyddo addysg, hyfforddiant, sgiliau a chanlyniadau o'r radd flaenaf ar gyfer pob dysgwr yng Nghymru. Rhaid i bob Ymddiriedolwr a Chyfarwyddwr a benodir parhau yn y swydd am gyfnod cychwynnol o dair (3) mlynedd a defnyddio eu profiad personol a phroffesiynol i gefnogi'r Prif Weithredwr a staff ColegauCymru Cyf.

guylacey.jpg

Prif Weithredwr/Pennaeth, Coleg Gwent

Guy Lacey, Cadeirydd
Amdan Guy Lacey, Cadeirydd

Ymunodd: Gorffennaf 2018

Penodwyd Guy yn Brif Swyddog Gweithredol/Prifathro Coleg Gwent yn Awst 2015.  Graddiodd Guy o Brifysgol Oxford Brookes ac mae ganddo gymwysterau ôl-raddedig mewn Addysg Uwchradd o Brifysgol Caerfaddon.  Mae Guy wedi treulio'r 25 mlynedd diwethaf mewn nifer o ysgolion a cholegau yn y DU ac wedi cael gwybodaeth am ystod eang o ymagweddau tuag at gyflwyno sgiliau a hyfforddiant i fodloni anghenion y cyfnod ieuenctid ac oedolion.  Yn ogystal, gweithiodd Guy fel arholwyr TGAU i syndicet arholiadau Prifysgol Caergrawnt a gweithiodd fel Arolygydd cymheiriaid gydag Estyn am fwy na deng mlynedd. 

Simon Pirotte bw.jpg

Prif Weithredwr/Pennaeth, Coleg Penybont

Simon Pirotte, Dirprwy Gadeirydd
Amdan Simon Pirotte, Dirprwy Gadeirydd

Ymunodd: Ionawr 2020

Simon yw Prifathro a Phrif Weithredwr Coleg Penybont, a raddiwyd yn ‘rhagorol’ gan Estyn (Mawrth 2016). Dywedodd Estyn fod “y Pennaeth yn darparu arweinyddiaeth ysbrydoledig sydd wedi cael effaith sylweddol ar drawsnewid y Coleg”. Simon yw enillydd Cyfarwyddwr y Flwyddyn 2018 sefydliad Institute of Directors (DU) ar gyfer y Sector Cyhoeddus. Mae Coleg Penybont wedi ennill nifer o wobrau mawreddog gan gynnwys Gwobr WhatUni Coleg Addysg Bellach y DU y Flwyddyn ar gyfer Addysg Uwch (2018); Gwobr Beacon AoC y DU ar gyfer Arweinyddiaeth a Llywodraethu (2018) a Darparwr Prentisiaeth y Flwyddyn i Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon (2018). Coleg Penybont yw'r Coleg Addysg Bellach orau y DU yn rhestr The Times 100 Cwmni Gorau i weithio iddo yn 2017 ac eto yn 2020. Yn 2019, enwyd Coleg Penybont Coleg y Flwyddyn y Times Educational Supplement.  
  
Mae wedi gweithio yn y sector addysg ers dros ddeng mlynedd ar hugain. Mae hyn yn cynnwys gwaith yn y sectorau Addysg Uwch, Addysg Bellach ac Ysgol. Mae hefyd wedi gweithio fel Pennaeth Adran yn Los Angeles, UDA ar Ysgoloriaeth Fulbright blwyddyn o hyd.

Mae Simon yn aelod o Fwrdd Cynghori Academi Cymru ac yn aelod o Fwrdd Theatr Genedlaethol Cymru.
 

paulcroke.jpg

Cadeirydd, Coleg Penybont

Paul Croke
Amdan Paul Croke

Ymunodd: Awst 2017

Graddiodd Paul o Brifysgol Caint ac mae ganddo gymwysterau ôl-raddedig o Brifysgol Rhydychen, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Morgannwg (Prifysgol De Cymru bellach). Mae’n un o Gymrodyr Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau a bu’n Bennaeth ar Goleg Gorseinon, Abertawe ac yn ddiweddarach ar Goleg Iâl, Wrecsam. Mae Paul wedi treulio’i holl yrfa broffesiynol (38 mlynedd) yn y sector addysg bellach, ar ôl gweithio yng ngholegau Crosskeys, Pont-y-pŵl ac Abertawe cyn dod yn bennaeth. Ar hyn o bryd, Paul yw Cadeirydd llywodraethwyr Coleg Penybont

PAUL SMART bw.png

Is-gadeirydd Corff Llywodraethol Coleg y Cymoedd

Dr Paul Smart
Amdan Dr Paul Smart

Ymunodd: Ionawr 2021

Ar ôl graddio gyda BSc a PhD mewn Peirianneg, cychwynnodd Paul ei yrfa mewn Ymchwil Weithredol yn y diwydiannau nwy a dur. Yn dilyn hynny, ymunodd â ffatri weithgynhyrchu cwmni cosmetig rhyngwladol yn y DU lle bu'n gweithio fel Rheolwr Cynhyrchu a Phennaeth Adnoddau Dynol. Wedi hynny, cymerodd swydd ym mhencadlys y cwmni fel Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol y DU ar gyfer Gweithrediadau, Cadwyn Gyflenwi, Cyllid a TG.

Yn dilyn 37 mlynedd gyda’r cwmni, mae Paul bellach wedi ymddeol ond yn dal i weithio rhan amser fel Rheolwr Cyswllt Pensiwn y cwmni ac fel Ymddiriedolwr Cronfa Bensiwn. Mae Paul wedi bod yn Llywodraethwr nifer o golegau addysg bellach dros gyfnod o fwy nag 20 mlynedd.

Louise.png

Cyfarwyddwr, Brifysgol Agored yng Nghymru

Louise Casella
Amdan Louise Casella

Ymunodd: Awst 2019

Mae Louise Casella yn arweinydd profiadol mewn addysg uwch yng Nghymru a thu hwnt gydag arbenigedd penodol yn natblygiad strategol sefydliadau. Ers mis Ionawr 2018, bu’n Gyfarwyddwr Y Brifysgol Agored yng Nghymru, gan arwain rheolaeth strategol, datblygiad a thwf y Brifysgol Agored yng Nghymru a chefnogi newid strategol yn y Brifysgol Agored ledled y DU.

Cyn ymuno â'r Brifysgol Agored yng Nghymru, bu Louise yn gweithio fel ymgynghorydd a rheolwr dros dro ac roedd aseiniadau'n cynnwys cyfnodau ym Mhrifysgol Stirling, ac ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndwr am 18 mis, lle'r oedd yn Ddirprwy Is-Ganghellor. Adeiladodd Louise ei gyrfa ym Mhrifysgol Caerdydd, lle bu ganddi swyddi fel Pennaeth Cynllunio, ac Uwch Weithredwr a Phennaeth Swyddfa'r Is-Ganghellor, cyn dod yn Gyfarwyddwr Datblygu Strategol rhwng 2004 a 2012. Mae hi hefyd wedi dal ystod eang o anweithredol. a swyddi bwrdd gydag amrywiaeth o sefydliadau ym maes addysg, chwaraeon a'r cyfryngau.

Jeffrey.png

Cadeirydd, Sefydliad Dysgu a Gwaith

Jeffrey Greenidge
Amdan Jeffrey Greenidge

Ymunodd: Awst 2019

Mae Jeff Greenidge yn uwch arweinydd addysg profiadol, gydag enw da am feddwl yn annibynnol ac yn strategol. Mae Jeff wedi dysgu ar bob lefel o addysg o ddysgu Cynradd, Uwchradd, Addysg Oedolion ac Ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe. Yna gweithiodd i Lywodraeth Cymru a'r DU ar ddylunio a gweithredu'r Cwricwlwm Cenedlaethol cyn treulio 3 blynedd yn datblygu rhaglenni hyfforddiant galwedigaethol Ewropeaidd. Yna dilynodd 17 mlynedd yn learndirect lle roedd yn Gyfarwyddwr cyntaf yng Nghymru, yna Gogledd Iwerddon ac yn y pen draw yn gyfrifol am ddarparu addysg a hyfforddiant i oddeutu 70,000 o oedolion y flwyddyn ledled y DU. Ers gadael learndirect yn 2015, mae Jeff wedi cefnogi sefydliadau addysg a chymunedol i sicrhau eu heffaith. Mae'r dull effaith yn symud pobl a sefydliadau yn gyflym i fewnwelediad ac yn eu helpu i ganolbwyntio ar eu meddwl arloesol fel bod newid cynaliadwy go iawn yn digwydd. Yn ei amser hamdden mae'n cerdded a beicio ym mynyddoedd De Cymru.

Daw Jeff â dros 25 mlynedd o brofiad o arweinyddiaeth a rheolaeth strategol ar lefel uwch mewn sefydliadau addysg cymhleth mawr yn y sectorau cyhoeddus, masnachol ac nid er elw yn y DU ac Ewrop ehangach.

Iestyn.jpg

Prif Weithredwr, ColegauCymru

Iestyn Davies
Amdan Iestyn Davies

Ymunodd: Hydref 2015

Dechreuodd Iestyn Davies y rôl o Brif Weithredwr yn 2015 ar ôl gweithio ar draws ystod o feysydd polisi cyhoeddus ers dyfodiad Datganoli ym 1999. Yn ogystal ag arwain gwaith Fforwm Penaethiaid ColegauCymru, mae’n aelod ex-officio o fwrdd ymddiriedolwyr yr elusen. Yn ymgyrchydd profiadol, mae'n siaradwr rheolaidd mewn digwyddiadau a chynadleddau yn ogystal â chyfrannwr yn y cyfryngau ar faterion addysg ôl-16.

Content will populate this