Male hands with pen and paper.png

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr sy’n gyfrifol ar y cyd am lwyddiant hirdymor yr elusen. Gwaith y Bwrdd yw penderfynu ar amcanion strategol y sefydliad, monitro perfformiad y rheolwyr yn unol â’r amcanion strategol hynny, sicrhau trefniadau llywodraethu da, asesu parodrwydd y sefydliad i gymryd risg, a sicrhau bod trefniadau cadarn yn bodoli i herio gwybodaeth a gwneud penderfyniadau doeth am berfformiad a hyfywedd yr elusen.

Yn dilyn adolygiad strategol o ColegauCymru, cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Eithriadol ar 18 Gorffennaf 2017. Yn y cyfarfod hwnnw, cymeradwyodd yr Aelodau newidiadau i strwythur cyfansoddiadol yr elusen ac i’w dogfen lywodraethu, a daeth y rhain i fod ar 1 Awst 2017.

Roedd y newidiadau'n golygu creu strwythur grŵp cynrychioladol newydd o fewn yr elusen, ac i hwnnw ei gylch gorchwyl ei hun sy’n canolbwyntio ar bolisïau a materion sy’n effeithio ar y sector addysg ôl-orfodol. Fforwm y Prif Weithredwyr/Penaethiaid yw’r enw ar hwn. O dan yr Erthyglau Cymdeithasu diwygiedig, penodir Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd Fforwm y Prif Weithredwyr/Penaethiaid yn Gadeirydd a Dirprwy Gadeirydd Bwrdd newydd yr elusen. Ar y Bwrdd, bydd lleiafswm o bump Ymddiriedolwr ac uchafswm o chwech. Bydd y Cadeirydd a’r Dirprwy Gadeirydd yn gwasanaethu am ddwy flynedd sy’n cydredeg, tra gall yr Ymddiriedolwyr eraill wasanaethu am dair blynedd i ddechrau, gyda’r opsiwn i geisio cael eu hailbenodi am dymor pellach o dair blynedd.

Bwrdd Ymddiriedolwyr ColegauCymru

Gwybodaeth Gysylltiedig

CollegesWales/ColegauCymru Limited Annual Report and Consolidated Accounts for the Year Ended 31 July 2019

Board of Directors Code of Conduct

ColegauCymru Complaints Policy 2017

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Chwaraeon.