Ymchwil pandemig yn canfod bod lles actif yn hynod werthfawr ar draws pob agwedd o fywyd coleg

12.06.15 MH College Sports Cardiff 42.JPG

Mae ColegauCymru yn falch o rannu canfyddiadau dau adroddiad annibynnol sy'n edrych i mewn i effeithiau pandemig Covid19 ar chwaraeon a lles mewn colegau addysg bellach ledled Cymru. 

Dywedodd Rob Baynham, Swyddog Prosiect ColegauCymru ar gyfer Chwaraeon a Lles,

“Mae'r 18 mis diwethaf wedi cael effaith enfawr ar iechyd a lles y genedl yn ogystal ag ymyrraeth sylweddol â'r system addysg. Cynhyrchodd yr ymchwil a hwyluswyd gan BlwBo rai mewnwelediadau diddorol ac argymhellion clir.” 


Craffu ar les, dysgwyr chwaraeon Addysg Bellach a'r adferiad Covid19 - cefnogi dyfodol Chwaraeon Cymru 

Nododd yr ymchwil hon angen i ail-ymgysylltu â phobl ifanc a gweithlu'r dyfodol mewn chwaraeon, oherwydd colli cyfleoedd i hyfforddi a gwirfoddoli yn ystod y pandemig. Edrychodd yr adroddiad hefyd ar y dychweliad i chwaraeon a'r effaith negyddol ar nifer y merched sy'n cofrestru ac yn cymryd rhan ar raglenni chwaraeon ar hyn o bryd. Mae'n amlwg bod nawr angen canolbwyntio'n benodol ar hyrwyddo chwaraeon cystadleuol menywod. 

Darllenwch yr Adroddiad


Gwerth Lles Actif mewn sefydliadau addysg bellach yng Nghymru 

Canfu’r ymchwil hon fod gan les actif lawer o fuddion posibl ac y gellid ei ddefnyddio fel model iechyd meddwl ataliol cynaliadwy. Mae'r canfyddiadau'n awgrymu bod dull cynhwysol, sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn a chyfathrebu yn allweddol i sicrhau lles dysgwyr a staff ar draws colegau addysg bellach yn y dyfodol. 

Darllenwch yr Adroddiad

Gweminar Gwneud y Cysylltiad 

Trafododd ein gweminar diweddar effaith y pandemig ar chwaraeon a lles mewn colegau addysg bellach ledled Cymru a sut mae angen gwell dealltwriaeth o'r cysylltiad rhwng gweithgareddau a lles mewn lleoliadau cyflwyno a gwerthuso. Rydym yn ddiolchgar i'r Dirprwy Weinidog Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden AS, am ei mewnbwn gwerthfawr yn ystod y sesiwn. Os gwnaethoch chi golli'r weminar, mae cyfle i wylio eto. 

Gwyliwch y Weminar

Ychwanegodd Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru Brian Davies,

“Mae Chwaraeon Cymru yn falch o fod wedi cefnogi’r ymchwil hanfodol hon. Mae'r pandemig wedi cael effaith negyddol ar gynifer yng Nghymru, yn anad dim na'n pobl ifanc. Rydym wedi adnabod ers amser am fuddion lles actif ac yn cydnabod bod y canfyddiadau hyn yn tynnu sylw at sut y gall y sector weithio gyda'i gilydd i wneud osgoi effaith negyddol bellach." 

Daeth Prif Weithredwr ColegauCymru Iestyn Davies i'r casgliad,

“Mae'n hanfodol ein bod ni, fel sector, yn ymrwymo i sicrhau bod iechyd a lles actif yn cael ei ariannu'n ddigonol ac yn parhau i fod ar flaen y gad ym mhob agenda coleg. Bydd hyn yn sicrhau bod colegau addysg bellach yn parhau i fod yn lleoliadau hapus, iach i astudio a gweithio ynddynt.” 

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Chwaraeon.